Scott Thomas, Kristin Scott Thomas, Kristin Scott Thomas, Kristin